Gimnazjum nr 2 w Pilotażu Programowania Ministerstwa Edukacji Narodowej

l2Od 01.09.2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło pilotaż w programowaniu.

Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania. W szczególności celem pilotażu jest:

  • Przetestowanie dostępnych rozwiązań służących nauce programowania, w tym programów nauczania opartych na projekcie podstawy programowej oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia skutecznych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli,
  • Uruchomienie różnorodnych form wsparcia nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, umożliwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należy opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. W realizacji programu należy zadbać o dobór odpowiednich metod nauczania podczas rozwiązywania problemów, oraz środowisk informatycznych dedykowanych nauce programowania, odpowiednich dla etapu rozwoju uczniów i zdolności do abstrakcyjnego myślenia. Efektem pracy szkoły powinno być również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej. Dotyczy to również powiązań programowania i informatyki z innymi przedmiotami oraz z ich podstawami programowymi.


Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy podjęło wyzwanie i od 1 września 2016 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Programowanie jest cool-towe, czyli przyjazne programowanie”.

Jednym z celów powszechnego kształcenia informatycznego jest podniesienie znaczenia i rangi informatyki jako samodzielnej dziedziny w odbiorze uczniów i społeczeństwa. Wczesny kontakt w szkole z informatyką i programowaniem powinien przybliżyć uczniom bogactwo tej dziedziny oraz jej zastosowań w innych przedmiotach i obszarach oraz wzbudzić nią zainteresowanie i umotywować wybór dalszej drogi kształcenia i przyszłej kariery zawodowej. Informatyka wzmacnia rozwój większości dziedzin i ich zastosowań, staje się powszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża inne dziedziny w nowe narzędzia i możliwości rozwoju. Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania wymaga dzisiaj poszerzenia o alfabetyzację w zakresie myślenia komputacyjnego, czyli o umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki.