Regulamin realizacji projektów edukacyjnych 2014-2015

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy

§ 1

  Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 1.  Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.
 2.  Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową  i może wykraczać poza jej treść.
 3.  Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
 4.  Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

 

 

§ 2

 

1. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, z zastrzeżeniem ust.2, i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy.

2. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu.

 

 

§ 3

 

 1.  Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klasy I i II do dnia 20 września o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2.  Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasach I i II nie później niż w terminie do 20 września.

 

§ 4.

 

 1.  W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum, w bibliotece i na tablicy informacyjnej.

 

 

§ 5.

 

 1.  W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 2.  Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6.
 3.  Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów projektowych.
 4.  W przypadku gdy uczeń:

a)     nie zdecyduje o wyborze tematu,

b)    nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c)     nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

 

§ 6.

 

1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a)     czas realizacji projektu,

b)    formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c)     podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d)    kryteria oceny projektu,

e)     sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 

 

§ 7.

 

 1.  Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 2.  Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

 

 

§ 8.

 

 1.  Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2.  Prezentacje odbywają się ,,Dniu projektów”, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
 3.  W przypadku projektu realizowanego, jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
 4.   W zależności od tematyki projektu w prezentacjach, jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a)     uczniowie danej klasy,

b)    uczniowie klas młodszych,

c)     rodzice uczniów,

d)    osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp. z którymi wiązała się tematyka projektu,

e)     inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

 

§ 9.

 

 1.  Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2.  Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a)     sprawozdania z projektu ( np. karta realizacji projektu),

b)    wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały,

c)     sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,

d)    pracę zespołową i indywidualną ucznia,

e)     samoocenę uczniów.

 1.  Opiekun projektu winien przestawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
 2.  Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

 

§ 10.

 

1. Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o :

a)     osiągniętych celach,

b)    mocnych i słabych stronach,

c)     wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

 

 

§ 11.

 

1. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Informację o której mowa w ust.1 należy podać wychowawcy klasy do dnia 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

 

§ 12.

 

1. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki w gimnazjum.

 

 

§ 13.

 

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 r., z wyjątkiem §3 ust. 1,2; §4 ust. 1,2; §5 ust. 1,2; §11 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.