Order Dobra

Regulamin w sprawie ustanowienia nagrody „Orderu Dobra”, zasad i  trybu jej przyznawania.

 §1

Ustanawia się Nagrodę Orderu Dobra dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej, którzy swoimi czynami, zachowaniem i zaangażowaniem w pomoc innym czynią dobro. Patronat duchowy tej nagrody powierzamy św. Janowi Pawłowi II, który przez swój pontyfikat wskazywał drogi wiodące do dobra. Wybierając Jana Pawła II pragniemy uczcić jego kanonizację.

§2

W danym roku przyznaje się do trzech Nagród.  Laureat Nagrody może otrzymać ją tylko raz w ciągu trzech lat edukacji.

§3

Laureat Nagrody otrzymuje medal wraz z dyplomem.

§4

Nagroda wręczana jest Laureatowi albo jego przedstawicielowi przez Dyrektora G2 im. AK na zakończeniu roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wręczenie Nagrody może nastąpić w innym miejscu i czasie.

§5

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody posiadają:

 • Wychowawcy klas
 • Uczniowie
 • Pracownicy szkoły
 • Samorząd Uczniowski
 • Szkolna Młodzieżowa Rada Miasta

§6

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko, oddział kandydata
 2. Pisemne uzasadnienie kandydatury, a w szczególności działania na rzecz dobra
 3. Kandydatem nie może być uczeń nie realizujący obowiązku szkolnego i zachowaniem poniżej oceny dobrej.
 4. Kandydatury są zgłaszane w formie pisemnej opiekunowi SU w okresie od 20.04. do 30.05. danego roku szkolnego
 5. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Orderu Dobra w skład której wchodzą:
  • Dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
  • Opiekun Samorządu
  • Przedstawiciel Rady Rodziców
  • Pedagog szkolny
  • Nauczyciel, który w danym roku nie pełni funkcji wychowawcy klasy
  • Dyrektor
 6. Kapituła rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
 7. Do ważności posiedzeń Kapituły wymagana jest obecność co najmniej ¾ składu Kapituły
 8. Posiedzenie Kapituły zwołuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z członkami Kapituły. Zawiadomienia przekazywane są najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób.
 9. Posiedzenie Kapituły protokołuje opiekun SU, który odpowiada za realizację procedury wyboru Laureata Nagrody.
 10. Kapituła w terminie do 14 czerwca każdego roku dokonuje analizy złożonych wniosków na posiedzeniu Kapituły i wybiera Laureata Nagrody.
 11. Wnioski bez uzasadnień nie będą brane pod uwagę.
 12. Każdy z członków Kapituły ma prawo do oddania jednego głosu. Laureatem zostaje uczeń, który otrzymał zwykłą większość głosów.
 13. Najpóźniej do 20.06. należy ogłosić Laureata Nagrody

§7

Ewidencję Laureatów, którym przyznano nagrodę prowadzi opiekun SU.

§8

Koszt nagrody pokrywa Dyrektor Szkoły.

 Przedstawione i zaopiniowane na Radzie Pedagogicznej 
w dniu 30 kwietnia 2014 r.