REGULAMIN LIGI KLAS 2015-2016

REGULAMIN LIGI KLAS

w roku szkolnym 2015/2016

 1. W Lidze Klas mogą brać udział wszystkie klasy Gimnazjum nr2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy.
 2. Liga Klas rozpoczyna się 01.09, a kończy się 10.06.
 3. Wyniki rywalizacji są podawane systematycznie, co miesiąc.
 4. Nad organizacją pracy Ligi Klas czuwa komisja w składzie:
  • mgr Elżbieta Kołodziejczyk;
  • mgr Paweł Weliczko;
  • reprezentanci poszczególnych klas.
 5. Bieżące wyniki będą prezentowane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
 6. Punkty do ligi przyznawane będą tylko za konkursy i zawody, w których mogą brać udział wszyscy uczniowie.
 7. Za rozprowadzanie formularzy sprawozdań i udzielania informacji na temat regulaminu Ligi Klas jest odpowiedzialna przewodnicząca Ligi Klas.
 8. Karty sprawozdań będą rozdawane na cały rok podczas pierwszego spotkania organizacyjnego poszczególnym reprezentantom klas i zbierane podczas następnego spotkania.
 9. Termin kolejnego spotkania jest podawany na spotkaniach Ligi Klas.
 10. Za rzeczowość sprawozdania odpowiada wychowawca oraz osoba przez niego wyznaczona.
 11. Wpisanie do sprawozdania danych niezgodnych z prawdą wiąże się z dyskwalifikacją klasy.
 12. Komisja zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dokumentacji związanej z konkursami i zawodami( protokoły, karty wycieczek).
 13. W przypadku nie złożenia przez przewodniczącego lub przez osobę upoważnioną sprawozdania w określonym terminie, klasa nie otrzymuje punktów w danym miesiącu.
 14. Rywalizacja klas będzie obejmowała następujące obszary:

I.      udział w konkursach , olimpiadach. Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji( nawet jednej osoby) do konkursu:

 • konkursy szkolne-5p.
 • konkursy międzyszkolne-10p.     (I m. -30p., II m.-20p., III m. -15p.)
 • konkursy powiatowe- 15p.
 • konkursy wojewódzkie-20p.
 • konkursy ogólnopolskie- 25p.     (I m. – 40p., II m. – 30p., III m. –  20p.)
 • konkursy międzynarodowe- 30p.

II.      udział w zawodach sportowych. Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji( nawet jednej osoby) do konkursu:

 • konkursy szkolne-5p.
 • konkursy międzyszkolne-10p.     (I m. 30p., II m. 20p., III m. 15p.)
 •  konkursy powiatowe- 15p.
 • konkursy wojewódzkie-20p.
 • konkursy ogólnopolskie- 25p.     (I m. 40p., II m. 30p., III m. 20p.)
 •  konkursy międzynarodowe- 30p.

III.      wystrój klasy- Punkty przyznawane są za wystrój danej klasy, a następnie naliczane klasom, które się nią opiekują-max. 20p.

Za wystrój klasy i gazetkę będą przyznawane punkty do Ligi Klas, wówczas kiedy będą one własnoręcznie wykonane.

IV.      organizacja imprez okolicznościowych, konkursów, festynów dla uczniów szkoły i środowiska – od 20 do 50 punktów (punkty przyznaje Komisja Ligi Klas)

V.      praca na rzecz szkoły-10pkt.

VI.      kontrolowanie frekwencji co miesiąc – na podstawie sprawozdań będą przydzielane punkty wg. następujących kryteriów:

 • frekwencja powyżej 95%-  20p.
 • frekwencja 95-93%-              15p.
 • frekwencja 92-90%-               10p.
 • frekwencja 89-87%-                 5p.
 • frekwencja poniżej 86%-        0p.

VII.      udział przewodniczącego w zebraniach SU- za każdą nieobecność zostanie odliczone 5p.

VIII.      współpraca z gazetą szkolną– za współpracę z gazetką szkolną będą przyznawane punkty raz na pół roku – 50pkt. Z gazetką mogą współpracować chętni uczniowie z poszczególnych klas.

IX.      wyniki nauczania poszczególnych klas – punkty będą przyznawane na zakończenie I semestru:

 • I miejsce 100p.
 • II miejsce 95p.
 • III miejsce 90p.    itd.

X.      frekwencja na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach- punkty przyznawane będą na zakończenie  I i II semestru:

 • powyżej 90% – 50p.
 • 89 – 83%  –       40p.
 • 82 – 77% –        30p.
 • 76 – 70% –        20p.
 • 69 – 65% –        10p.
 • poniżej 65% –     0p.

XI.      udział uczniów w uroczystościach państwowych, które mają miejsce po zajęciach lekcyjnych (np. Rocznica Wybuchu I Wojny Światowej, Rocznica Nadania Imienia Szkole itp.)

 • powyżej 90% – 50p.
 • 89-75% – 40p.
 • 74-65% – 35p.
 • 64-50% – 30p.
 • 49-35% – 20p.
 • 34-20% – 15p.
 • 19-10% – 10p.
 • 9-5% – 5p.
 • Poniżej 5% – 0p

15. Akcje charytatywne będą oceniane od 20 do 50 punktów raz na semestr niezależnie od ich ilości na podstawie sprawozdania.

16.  Praca w wolontariacie będzie oceniana raz w semestrze – 50 punktów na podstawie sprawozdania osoby prowadzącej wolontariat.

17.  Każdy wychowawca ustala na początku roku szkolnego i na półrocze plan imprez, konkursów, które chce przeprowadzić z klasą. Przedstawia je do zatwierdzenia Lidze Klas i tak powstaje kalendarz imprez. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli powstanie taka potrzeba dla dobra szkoły i za zgodą Ligi Klas można uzyskać zgodę na dodatkowe działania.

18.  Klasy otrzymują punkty za przygotowanie tablic na terenie szkoły. Każda klasa może wykorzystać tylko jedną tablicę między piętrami. Wystawa będzie wisieć minimum 3 dni. O kolejności przyczepienia wystawy decyduje kolejka. Chęć wykonania tablic zgłaszamy p. Rubaszewskiej (10 pkt każda wystawa).

19.  Klasy, które zdobędą I, II, III miejsce zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami  ufundowanymi przez dyrektora szkoły:

 • I miejsce-500 zł,
 • II miejsce – 300 zł,
 • III miejsce- 200 zł

20.  Wszystkie inicjatywy organizowane przez uczniów i ich wychowawców powinny uzyskać akceptację przewodniczącego Ligi Klas.

Uwaga: Sprawozdania można składać tylko na zebraniu Ligi Klas. Dokonuje tego osoba wyznaczona przez wychowawcę klasy lub zastępca tej osoby.

Sprawozdanie do ligi klas za miesiąc