REGULAMIN LIGI KLAS

REGULAMIN LIGI KLAS.

 1. W lidze klas mogą brać udział wszystkie klasy Gimnazjum nr2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy.
 2. Liga klas rozpoczyna się 01.09, a kończy się 31.05. roku szkolnego.
 3. Wyniki rywalizacji są podawane systematycznie, co miesiąc.
 4. Nad organizacją ligi klas czuwa komisja w składzie:

 • mgr Elżbieta Kołodziejczyk;
 • mgr Paweł Weliczko;
 • reprezentanci poszczególnych klas.
 1. Bieżące wyniki będą prezentowane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
 2. Punkty do ligi przyznawane będą tylko za konkursy i zawody, w których mogą brać udział wszyscy uczniowie.
 3. Za rozprowadzanie formularzy sprawozdań i udzielania informacji na temat regulaminu ligi klas jest odpowiedzialna przewodnicząca Ligi Klas.
 4. Karty sprawozdań będą rozdawane wychowawcom klas i zbierane podczas zebrań Ligi Klas.
 5. Termin kolejnego spotkania jest podawany z miesięcznym wyprzedzeniem na spotkaniu.
 6. Za rzeczowość sprawozdania odpowiada wychowawca oraz osoba przez niego wyznaczona.
 7. Wpisanie do sprawozdania danych niezgodnych z prawdą wiąże się z dyskwalifikacją klasy.
 8. Komisja zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dokumentacji związanej z konkursami i zawodami( protokoły, karty wycieczek).
 9. W przypadku nie złożenia przez przewodniczącego lub przez osobę upoważnioną sprawozdania w określonym terminie, klasa nie otrzymuje punktów w danym miesiącu.
 10. W roku szkolnym 2010/11 rywalizacja klas będzie obejmowała następujące obszary:
 1. udział w zawodach sportowych. Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji( nawet jednej osoby) do konkursu:
  • konkursy szkolne-5p.
  • konkursy międzyszkolne-10p. (I m. 30p., II m. 20p., III m. 15p.)
  • konkursy powiatowe- 15p.
  • konkursy wojewódzkie-20p.
  • konkursy ogólnopolskie- 25p. (I m. 40p., II m. 30p., III m. 20p.)
  • konkursy międzynarodowe- 30p.
 2. udział w konkursach , olimpiadach. Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji( nawet jednej osoby) do konkursu:
  • konkursy szkolne-5p.
  • konkursy międzyszkolne-10p. (I m. 30p., II m. 20p., III m. 15p.)
  • konkursy powiatowe- 15p.
  • konkursy wojewódzkie-20p.
  • konkursy ogólnopolskie- 25p. (I m. 40p., II m. 30p., III m. 20p.)
  • konkursy międzynarodowe- 30p.
 3. wystrój klasy– Punkty przyznawane są za wystrój danej klasy, a następnie naliczane klasom, które się nią opiekują-max. 20p.
 4. organizacja imprez okolicznościowych, konkursów, festynów dla uczniów szkoły i środowiska – od 20 do 50 punktów (punkty przyznaje Komisja Ligi Klas)
 5. praca na rzecz szkoły-10pkt.
 6. kontrolowanie frekwencji co miesiąc– na podstawie sprawozdań będą przydzielane punkty wg. następujących kryteriów:
 • frekwencja powyżej 95%-
 • frekwencja 95-93%-
 • frekwencja 92-90%-
 • frekwencja 89-87%-
 • frekwencja poniżej 86%-
 • udział przewodniczącego w zebraniach SU- za każdą nieobecność zostanie odliczone 5p.
 • współpraca z gazetą szkolną, zespołem redagującym stronę internetową, mediami oleśnickimi – punktację reguluje osobny regulamin
 1. wyniki nauczania poszczególnych klas – punkty będą przyznawane na zakończenie I semestru:
  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce     itd.
 2. frekwencja na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach– punkty przyznawane będą na zakończenie I i II semestru:
  • powyżej 90%
  • 89 – 83% –
  • 82 – 77% –
  • 76 – 70% –
  • 69 – 65% –
  • poniżej 65% –
 3. udział uczniów w uroczystościach państwowych, które mają miejsce po zajęciach lekcyjnych (np. Rocznica Wybuchu I Wojny Światowej, Rocznica Nadania Imienia Szkole itp.)
 • powyżej 90% –
 • 89-75% –
 • 74-65% –
 • 64-50% –
 • 49-35% –
 • 34-20% –
 • 19-10% –
 • Poniżej 10% –
 1.  Klasy, które zdobędą I, II, III miejsce zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami  ufundowanymi przez dyrektora szkoły:
 • I miejsce-500 zł,
 • II miejsce – 300 zł,
 • III miejsce- 200 zł

Uwaga:    Sprawozdania można składać tylko na zebraniu Ligi Klas. Dokonuje tego osoba wyznaczona przez wychowawcę klasy lub zastępca tej osoby.

 Regulamin przyznawania punktów do Ligi Klas za artykuły.

 1.  Artykuł ( bez względu na to, gdzie będzie umieszczony ) musi spełniać następujące kryteria:
 • czcionka 12,
 • napisany w dwóch

Za każdy artykuł klasa może otrzymać 10 punktów. W ciągu miesiąca każda klasa może umieścić tylko jeden artykuł w miejscach wymienionych w punkcie 2.

Elementy artykułu:

 1. Zaskakujący tytuł, zachęcający czytelnika do przeczytania
 2. Lid – czyli informacja odpowiadająca na pytania informacyjne typu: kto, gdzie, kiedy
 3. Rozwinięcie: tekst należy zaczynać od rzeczy najważniejszych, jak najbardziej ogólnych, a potem stopniowo rozwijać szczegóły, ważną informacje zostawiamy na deser, np. pisząc o jakimś wypadku, informację typu czy główny bohater przeżył umieszczamy na końcu. 4.Za każdy artykuł klasa może otrzymać 10 punktów. W ciągu miesiąca każda klasa może umieścić tylko jeden artykuł w miejscach wymienionych w punkcie 2.
 4. W treści artykułu czytelnik powinien znaleźć odpowiedź na pytania:
 • Co?
 • Kto?
 • Gdzie?
 • Kiedy?
 • Dlaczego?

Artykuł aby mógł być punktowany do Ligi Klas powinien być napisany na co najmniej na  pół strony ( 2 kolumny) z zawarciem powyższych wskazówek

Artykuły mogą być umieszczone na :

 • – stronie internetowej
 • – w gazecie szkolnej
 • – na wystawie ( witryna sklepu, płotki na parterze).

Za każdy artykuł klasa może otrzymać 10 punktów. W ciągu miesiąca każda klasa może umieścić tylko jeden artykuł w miejscach wymienionych w punkcie 2.

Bez względu na to w ilu miejscach zostanie umieszczony ten sam artykuł, klasa może otrzymać tylko jedną liczbę punktów.

Informacje na temat ilości artykułów przekazuje przewodniczącej Ligi Klas Beata Rubaszewska na podstawie otrzymanych informacji  od opiekunów:

 •  – gazeta szkolna  – Beata Rubaszewska
 • – wystawy – Sylwia Pakos
 • – strony internetowe – Paweł Wieliczko

Skład Komisji:

 •  Mgr Elżbieta Kołodziejczyk
 • Mgr Paweł Weliczko
 •  Oraz po jednym przedstawicielu z każdej klasy.