ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia:
· obserwacja realizacji praw ucznia 
· reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły
· czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia
· wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego
· rozstrzyganie spraw spornych między uczniem a nauczycielem, uczestnictwo w tym zakresie w posiedzeniach Komisji Rozjemczej
· występowanie do dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi realizacji praw ucznia
· upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
· Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole
· Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli
· Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów
· Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:
· Rozpatrywanie indywidualnych skarg
· Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole
· Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom)
· Współpraca z fachowcami (psychologiem, pedagogiem)
· Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym
· Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
· Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
· Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania
· Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron( uczniów oraz pracowników szkoły)

Rzecznik Praw Ucznia może:
· Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie
· Rozmawiać i zasięgać porady pedagoga, psychologa
· Organizować konfrontacje wyjaśniające
· Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia
· Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
· zapoznanie się z opinią stron konfliktu
· podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
· skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu
· w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
· ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
· zapoznanie się z opinią stron konfliktu
· podjęcie mediacji ze stronami
· zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego
· wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:
· Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka
· Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
· Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych
· Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
· Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
· Składanie sprawozdania ze swojej działalności

O czym uczeń wiedzieć powinien:
· Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
· Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
· Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
· Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
· Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.