CEREMONIAŁ SZKOLNY

Ceremoniał jest historycznie ukształtowanym zbiorem zasad, form i przepisów określających zespołowe i indywidualne zachowanie się osób w różnych sytuacjach. Ceremoniał nawiązuje do tradycji narodowych, patriotycznych, religijnych, kulturowych i obyczajowych.
Ceremoniał szkolny jest autonomicznym prawem każdej placówki zapisanym w statucie szkoły. Powstaje zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami społeczności szkolnej. Wspomaga realizację programu wychowawczego szkoły oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ceremoniał szkolny jest cennym elementem w procesie wychowania, łączącym codzienny trud i wysiłek uczniowski z podniosłymi momentami w życiu szkoły. Dostarcza wielu okazji do przeżyć emocjonalnych połączonych z kultywowaniem tradycji szkolnych. Jest źródłem sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu pozytywnych postaw młodego pokolenia. Sprzyja budowaniu systemów powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych. Przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych oraz do dokonywania wyborów i hierarchizacji tych wartości. Kultywowanie tradycji szkolnych nawiązujących do tradycji sztandaru stwarza sytuacje sprzyjające rozumieniu tego co twórcze i postępowe w historii i teraźniejszości narodu. Budzi zainteresowania przeszłością. Kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie, a także szacunek dla symboli i wartości narodowych. Kultywując tradycje szkoła uczy i wychowuje przez działanie i doświadczenie. Budzi poczucie tożsamości i więzi ze szkołą oraz dumę i satysfakcję z faktu przynależności do określonej wspólnoty. Wskazuje na związek z małą ojczyzną. Sprzyja promowaniu aktywnych postaw prospołecznych. Motywuje do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Rozwija i utrwala umiejętność zorganizowanego działania. Uczy zdyscyplinowania i poszanowania porządku.
Celebrując tradycje i ceremoniały należy pamiętać, iż kontaktom z godłem, sztandarem i hymnem powinien towarzyszyć nastrój powagi i podniosłości. Stąd też uroczystości szkolne, podczas których eksponowane są symbole narodowe należy przygotowywać ze szczególną starannością i odpowiedzialnością. W ramach przygotowań należy więc zapoznać uczestników uroczystości z obowiązującymi i ogólnie przyjętymi zasadami zachowania i etykiety.

Ceremoniał Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy

Certyfikat szkolenia pocztów sztandarowych