Program KIK 34

SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY (KIK/34)

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa  w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

 Zachowaj Równowagę z Pascalem

Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury traktującej o zdrowym żywieniu

AKTUALNOŚCI

 Chcielibyśmy bardzo zachęcić Państwa i, przede wszystkim, uczniów do odwiedzenia naszej strony na portalu Facebook(fanpage), która powstała specjalnie dla Was:  https://www.facebook.com/ZachowajRownowage.

W dzisiejszych czasach wszyscy już wiedzą jak ważnym narzędzia jest Facebook. Oprócz niespotykanych dotąd na taką skalę możliwości bezpośredniego komunikowania się z innymi, użytkownicy profilu mogą w prosty i przyjemny sposób pozyskiwać interesujące ich informacje. Stąd zainteresowanie profilem Zachowaj Równowagę, o czym świadczy duża liczba zarejestrowanych Internautów.

 Na fanpage’u https://www.facebook.com/ZachowajRownowage znajdziecie Państwo szereg interesujących, wartościowych i podanych w lekkiej formie informacji na temat zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Strona jest w pełni interaktywna (dyskusje, komentarze) i multimedialna (obrazki, filmy). Opiekunem i twarzą inicjatywy jest Pascal Brodnicki â znany i lubiany szef kuchni, który niedawno wziął udział w filmie „Zachowaj Równowagę” dedykowanym młodzieży i również dostępnym na naszej stronie na Facebooku.

 Dodatkową zachętą do zainteresowania się fanpage’em Zachowaj Równowagę z pewnością będzie konkurs, jaki w niedalekiej przyszłości przeprowadzimy na naszym profilu. Uczestnicy będą rywalizować o naprawdę atrakcyjne nagrody J, więc warto sprawdzać, czy jeszcze nie ma ogłoszenia.

 Fanpage https://www.facebook.com/ZachowajRownowage to świetny przykład komunikacji edukacyjnej na platformie Facebook. Jej właściwości, takie jak: sposób doboru treści, układ graficzny, administrowanie, zawartość â mogą być przedmiotem omówienia np. na lekcji informatyki. Uczniowie zapoznawszy się z „dobrym przykładem” będą potrafili zgodnie ze standardami prowadzić swoje własne strony dot. klasy, szkolnych lub autorskich inicjatyw.

Jeżeli zaś Państwa placówka lub też poszczególne klasy posiadają już swój własny fanpage, tym bardziej zapraszamy do „polubienia” strony Zachowaj Równowagę i czynnego udziału w tej ważnej i ciekawej inicjatywie.

Z góry dziękujemy za włączenie się w te działania i mamy nadzieję, że dzięki tym wszystkim zabiegom na fanpage’u ZachowajRównowagębędzie nas coraz więcej i więcej!

 Z pozdrowieniami,

Sekretariat Programu „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”

1.    O programie

Program pod tym tytułem jest realizowany w Polsce w latach 2011-2017. Jego podstawowym celem jest Promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej. Jesteśmy jedyną szkołą z Oleśnicy, której udało się zakwalifikować do tego programu, i który zaczynamy realizować od tego roku szkolnego.

2.    Zadania Programu.

Kompleksowość Projektu KIK/34 polega na tym, że jego oddziaływanie rozpocznie się od najwcześniejszych faz życia, już o d okresu płodowego, do wieku dorosłego:

 1. Żywieniowa promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nadwagi i otyłości wśród kobiet w ciąży i matek karmiących oraz zbadanie jej wpływu na wybrane parametry stanu odżywienia.
 2. Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.
 3. Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
 4. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych oraz znakowania żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych.
 5. Kampania medialna na rzecz zmniejszania nadwagi i otyłości w Polsce, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 Szczególną uwagę zwracamy na zadanie nr 2, w którym działaniami obejmujemy kolejne fazy rozwoju młodego człowieka – od przedszkola do 18 roku życia:

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Przedszkola i szkoły są najlepszym miejscem dla promocji i edukacji, gdyż dzieci i młodzież spędza tu wiele godzin, a wdrożenie poprawnych nawyków z zakresu żywienia i aktywności ruchowej procentuje lepszą sprawnością fizyczną i umysłową. Realizacja tego zadania jest w pełni uzasadniona potrzebami zdrowotnymi najmłodszej generacji – międzynarodowa organizacja IOTF stwierdziła, że tempo wzrostu nasilenia otyłości u dzieci w Polsce jest wyższe niż w wielu innych krajach. Wzrastającemu trendowi sprzyja bierny fizyczny styl życia młodzieży. Na podstawie badań stwierdzono też, że w Polsce 2/3 młodzieży nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej, a dodatkowo spadek uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej jest wśród polskiej młodzieży większy niż w innych krajach europejskich. Oprócz braku aktywności występuje wiele nieprawidłowości żywieniowych w dietach młodzieży:

 • nieregularność w spożywaniu posiłków,
 • brak posiłku podczas pobytu w szkole,
 • małe spożycie warzyw i owoców oraz produktów mlecznych,
 • zakupy w sklepikach szkolnych żywności „śmieciowej”,
 • zbyt duża zawartość w dietach tłuszczu, sacharozy, sodu, fosforu,
 • zbyt mała zawartość w dietach wapnia, Witamin D, B1, B2 .

I właśnie działaniom profilaktycznym w ramach tego zadania poświęcimy szczególną uwagę.

 3.    Udział w projekcie.

Udział w projekcie polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych, takich jak np. organizacja wspólnie spożywanych II śniadań, przeprowadzanie imprez sportowo – rekreacyjnych, edukacja środowiska.

Aktywny udział promowany będzie certyfikatem zaangażowania(po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym.

 4.    Kryteria

 

Kryteria uzyskania Certyfikatu dla gimnazjów z zakresu żywienia

Kryteria Opis Dokumentacja
 • Organizacja wspólnych II śniadań na terenie szkoły, zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej
Umożliwienie uczniom spożycia II śniadania w klasie, stołówce lub w innym pomieszczeniu wspólnie z nauczycielem. Wyznaczenie miejsca do spożywania np. II śniadania, Zapewnienie co najmniej 15 minutowej przerwy, na której uczniowie mogą spokojnie spożyć  śniadanie. Raport raz na rok:                             – wyszczególnienie miejsca- % uczniów mających możliwość spożycia śniadania w klasie lub innym wyznaczonym pomieszczeniu
 • Umieszczanie na terenie szkoły plakatów lub posterów promujących zdrowe żywienie

 

Wprowadzanie plakatów, posterów o prawidłowym żywieniu dostępnych dla całej społeczności szkolnej przez cały rok szkolny (na korytarzach, w poszczególnych klasach Raport raz na rok:- zdjęcia plakatów, posterów itp. z opisem miejsca i czasem ekspozycji
 • Prowadzenie przez uczniów działań promujących zdrowe żywienie
Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:  edukacja internetowa (np. zakładka dotycząca zdrowego żywienia na stronie internetowej szkoły), tworzenie tematycznych prezentacji w Power Point np. na zajęciach informatyki Raport raz na rok:- krótki opis podjętych działań- w zależności od podjętego działania przesłać np.: adres strony internetowej, wybraną prezentację
 • Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów
Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:debaty tematyczne, warsztaty żywieniowe, wspólne przygotowanie posiłków, koło żywieniowe lub inne działaniaDzień Jabłka Raport raz na rok:- krótki opis działań- zdjęcia- % uczniów uczestniczących w zajęciach
 • Organizacja pikników, festynów rodzinnych lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia
Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań: organizacja  festynu „Parafiada”  lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia (co najmniej jedna taka impreza w roku szkolnym) Raport raz na rok:- krótki opis imprez- zdjęcia z imprez
 • Edukacja rodziców
Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań: organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej szkoły lub innych form (np. ulotki rozdawane na zebraniach) Raport raz na rok:- krótki  opis podjętego działania (rodzaj i ilość podjętych działań)- listy obecności rodziców
 • Organizowanie na terenie szkoły programów edukacyjnych
Prowadzenie co najmniej jednego  programu edukacyjnego, np.: Trzymaj Formę, Szkoła Promująca Zdrowie lub inne własne. Organizacja i wdrożenie programu. Raport raz na rok:- opis programu (w przypadku programu własnego)- zdjęcia z realizacji programu- % uczniów uczestniczących w programie lub jakie klasy/roczniki są objęte zajęciami

 

 

Kryteria uzyskania Certyfikatu dla gimnazjum

Kryteria Opis Dokumentacja
 • organizacja przez uczniów imprezy sportowo-rekreacyjnej

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów (przy współpracy z nauczycielem) minimum raz w roku ogólnoszkolnej lub międzyklasowej (np. tylko klasy I) imprezy sportowo – rekreacyjnej Raz w rokudokumentacja dołączona do sprawozdania- krótki opis działań- zdjęcia z imprezy,- scenariusz imprezy- % uczniów, którzy wzięli udział
 • organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej

 

Organizacja minimum 1x w roku szkolnym do wyboru jednej z wymienionych form:rajdu rowerowego/pieszego, konkursu tanecznego, gimnastycznego, zawodów, turniejów sportowych lub innej formy wg własnych propozycji ( w zależności od możliwości i tradycji szkoły, zainteresowań i potrzeb młodzieży – tak, by motywować ją do dodatkowej aktywności ruchowej) Raz w rokudokumentacja dołączona do sprawozdania- krótki opis działań- zdjęcia z imprezy,- scenariusz imprezy- % uczniów, którzy wzięli udział
 • wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego i oferty zajęć do wyboru w ramach 2 godzin wf
Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnego z aktualnym rozporządzeniem, który będzie pełnił funkcję motywującą ucznia do podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w czasie wolnym.Wdrożenie zajęć do wyboru (w ramach 2 godzin WF), zgodnie z założeniami podstawy programowej i informacjami przekazanymi w czasie szkolenia dla liderów.Wdrożenie systemu ograniczającego liczbę długoterminowych zwolnień lekarskich z WF (zgodnie z informacjami przekazywanymi w czasie szkolenia dla liderów) Raz w rokudokumentacja dołączona do sprawozdania w postaci:- przedmiotowego systemu oceniania z WF- modelu organizacyjnego wychowania fizycznego w szkole- sprawozdanie dot. liczby długoterminowych (semestralnych, rocznych) zwolnień lekarskich z WF (przed realizacją projektu i po wdrożeniu systemu)